Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    khăn trùm (của phụ nữ thời Trung đại; của nữ tu sĩ)