Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ, xấu)
    nhu nhược