Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    trồng liễu; có nhiều liễu