Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

willow-pattern /'wiləʊ,pætən/  

  • Danh từ
    hình giang liễu (hình cây liễu, trên men xanh ở đồ sứ Trung Quốc)