Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

willow-green /'wilougri:n/  

  • Tính từ
    xanh màu lá liễu