Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    the willies
    (số nhiều) (khẩu ngữ)
    sự bực bội, sự bực dọc