Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

will-o'-the-wisp /,wiləðə'wisp/  

  • Danh từ
    ma trơi
    (nghĩa bóng) bóng ma
    you shouldn't hope to find perfect happinessit's just a will-o'-the-wisp
    anh không thể tìm được hạnh phúc hoàn toàn, nó chỉ là cái bóng ma thôi