Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    dễ cầm, dễ dùng, dễ sử dụng (dụng cụ)