Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wholesale /'həʊseil/  

 • Danh từ
  sự bán buôn, sự bán sỉ
  Tính từ, Phó từ
  [bằng phương thức] bán buôn, [bằng phương thức] bán sỉ
  Động từ
  bán buôn, bán sỉ

  * Các từ tương tự:
  Wholesale banking, wholesaler