Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wholemeal /'həʊlmi:l/  

  • Danh từ
    (cách viết khác whole wheat)
    bột mì đen