Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whole number /,həʊl'nʌmbə[r]/  

  • Danh từ
    (toán)
    số nguyên