Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (nhạc Mỹ)
    như semibreve