Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whole holiday /,wəʊl 'hɒ:lidi/  

  • Danh từ
    một ngày nghỉ trọn vẹn