Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

who's who /'hu:z'hu:/  

  • Danh từ
    danh sách và lược sử những người có tên tuổi