Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • dạng rút ngắn của
  who is
  xem be
  who has
  xem have

  * Các từ tương tự:
  who's who