Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

white elephant /,wait'elifənt/  

  • Danh từ
    đồ đắt tiền mà vô dụng