Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ngôi sao kém sáng (vào cuối thời gian tồn tại, kém sáng so với mặt trời)