Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

white coffee /,wait'kɒfi/  

  • Danh từ
    cà phê nâu (cà phê thêm sữa, cà phê thêm kem)