Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

white coal /'wait'koul/  

  • Danh từ
    than trắng, sức nước