Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

white blood cell /,wait'blʌdsel/  

  • Danh từ
    (sinh vật)
    bạch cầu