Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

white bear /'wait'be/  

  • Danh từ
    (động vật học) gấu trắng

    * Các từ tương tự:
    white-beard