Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

white ant /,wait'ænt/  

  • Danh từ
    (động vật)
    con mối