Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whirlybird /'wɜ:li,bɜ:d/  

  • Danh từ
    (cũ, Mỹ, lóng)
    máy bay lên thẳng