Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (kỹ thuật) cưa khoét
    Ngoại động từ
    cưa khoét
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đánh bại (trong một cuộc đánh cá...)