Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whip-cord /'wipkɔ:d/  

  • Danh từ
    sợi bện roi