Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tay cầm roi, tay phi (của người đánh xe ngựa)
    (nghĩa bóng) tay trên, phần hn
    kiểm soát ai, khống chế được ai