Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    thổi nhẹ (gió)
    vẩn v, rung rinh (ý nghĩ, ngọn lửa, lá...)
    lái (tàu) đi nhiều hướng khác nhau