Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whetstone /'wetstəʊn/  

  • Danh từ
    đá mài