Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whether /'weðə[r]/  /'hweðə[r]/

 • Liên từ
  có… không, có… chăng; không biết có không
  I don't know whether I will be able to come
  tôi không biết tôi sẽ có thể đến được không
  he hesitated about whether to drive or take the train
  ông ta lưỡng lự không biết nên lái xe đi hay đi tàu hỏa
  the question is whether to go to Munich or Vienna
  vấn đề là đi Munich hay Vienna
  whether or not
  bất cứ [thế nào]
  whether it rains or not (whether or not it rains), we're playing football on Saturday
  bất cứ trời mưa hay không, chúng tôi sẽ đá bóng vào thứ bảy