Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whensoever /wensou'ev/  

  • phó từ & liên từ
    dạng nhấn mạnh của whenever