Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whenever /wen'evə[r]/  /hwen'evə[r]/

 • Liên từ
  bất cứ lúc nào, lúc nào
  I'll discuss it with you whenever you like
  tôi sẽ bàn chuyện đó với anh [bất cứ] lúc nào anh muốn
  mỗi khi, hễ khi nào
  the roof leaks whenever it rains
  mái nhà đó dột mỗi khi trời mưa
  or whenever
  (khẩu ngữ)
  hoặc bất cứ lúc nào
  it's not urgentwe can do it  week or whenever
  không gấp đâu, ta có thể làm việc đó tuần sau hoặc bất cứ lúc nào cũng được
  Phó từ nghi vấn
  (diễn tả sự ngạc nhiên)
  khi nào
  whenever did you find time to do all that?
  chị đã tìm được thời gian làm mọi việc đó khi nào thế?