Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ & liên từ
    (th ca) (như) whenever