Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wheelbarrow /'wi:l,bærəʊ/  

  • Danh từ
    (cách viết khác barrow)
    xe cút kít