Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wheel-track /'wi:ltr k/  

  • Danh từ
    dệt bánh xe