Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wheel-rope /'wi:lroup/  

  • Danh từ
    (hàng hi) dây bánh lái