Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wheel-horse /'wi:lh :s/  

  • Danh từ
    ngựa buộc gần bánh xe (trong một cỗ xe)
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người chăm làm, người chăm học, người cần cù