Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wheel arm /'wi:l' :m/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) nan hoa