Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whacking /'wækiŋ/  

 • Danh từ
  (khẩu ngữ)
  trận đòn
  that child deserves a whacking
  thằng bé đó đáng được một trận đòn
  Tính từ
  (khẩu ngữ)
  lớn, dữ
  a whacking lie
  lời nói dối ghê gớm
  Phó từ
  rất
  a whacking great orange
  một quả cam rất lớn