Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ lóng) người to lớn đẫy đà, người to béo thô kệch; vật to lớn khác thường
    điều quái gở, chuyện quái gở