Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (khẩu ngữ; thường vị ngữ)
    mệt lữ
    I'm absolutely whacked
    tôi hoàn toàn mệt lữ