Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wetlands /'wetlændz/  

  • Danh từ
    (số nhiều)
    vùng đầm lầy