Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ lóng) thời gian bị trở ngại vì thời tiết xấu (trong xây dựng)