Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wet blanket /,wet'blæŋkit/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    người làm mất vui (cuộc vui của người khác vì thái độ âu sầu rầu rĩ của anh ta)