Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (dạng nhấn mạnh /wɜ: [r]/ ) quá khứ của
    be

    * Các từ tương tự:
    weren't, werewolf, werewolves