Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

well-worn /,wel'wɔ:n/  

  • Tính từ
    lặp đi lặp lại hoài, nhàm (từ ngữ)
    sờn rách (áo…)