Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

well-rounded /,wel'raʊndid/  

  • Tính từ
    tròn trĩnh (cơ thể)
    phong phú, đa dạng
    a well-rounded education
    nền giáo dục phong phú đa dạng