Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    rất vừa lòng, rất hài lòng