Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (kỹ thuật) không có mối hàn