Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

weldability /weld 'biliti/  

  • Danh từ
    tính hàn được (của kim loại)