Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] nặng, [một cách] nặng nề
    [một cách] quan trọng và nghiêm túc